Giới thiệu

SafeChat là mạng xã hội trung lập và an toàn cho mọi người để nhận thông tin, từ đó mà có thể có xác lập được quyết định riêng của họ thông qua giao tiếp an toàn với gia đình, bạn bè, cộng đồng và doanh nghiệp của bạn.

Bạn đã sẵn sàng?

Liên hệ chúng tôi

Email: [email protected]
Số điện thoại miễn phí: 1-866-929-3686 M-F 9am-5pm Pacific Time.
Địa chỉ: 101 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025, United States.