Chính sách sở hữu trí tuệ

SafeChat tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mọi người và chúng tôi hy vọng bạn cũng làm như vậy.

Luật sở hữu trí tuệ bảo vệ một số nội dung như video hoặc ảnh mà bạn tải lên hoặc chia sẻ dưới dạng “Nội dung người dùng”. Bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi nội dung mà bạn tạo ra và chia sẻ trên SafeChat và được tự do chia sẻ nội dung của mình ở bất cứ đâu và với bất kỳ ai bạn muốn. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp Dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý (gọi là “giấy phép”) để sử dụng nội dung đó. 

Khi bạn đăng, tải lên hoặc chia sẻ nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ trên hoặc liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ tự động cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để sử dụng, phân phối, lưu trữ, sửa đổi, chạy, trình chiếu hoặc hiển thị công khai, sao chép, dịch và tạo các sản phẩm phái sinh từ nội dung đó mà phù hợp với cài đặt quyền riêng tư của bạn. Nói cách khác, nếu không có sự cho phép của bạn chúng tôi sẽ không thực hiện những hoạt động trên. Ví dụ: nếu bạn chia sẻ video trên SafeChat, bạn tự động cho phép chúng tôi sao chép, lưu trữ và chia sẻ video này với những người khác, phù hợp với cài đặt quyền riêng tư của bạn.

Các dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn bởi tin nhắn, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, sản phẩm nghe nhìn, video và nội dung thuộc bất kỳ thể loại nào do người dùng SafeChat cung cấp (“Nội dung người dùng”) sẽ thuộc quyền sở hữu bởi bên đóng góp nội dung đó.

Là người dùng của SafeChat, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các bài đăng của chính mình. Khi bạn truyền tải các bài đăng của mình thông qua hoặc sử dụng SafeChat, bạn thể hiện rằng bạn có tất cả các quyền và ủy quyền cần thiết để đăng, gửi, hiển thị, sản xuất hoặc truyền tải nội dung đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi dữ liệu mà là tài sản trí tuệ của bên thứ ba hoặc chứa tài sản trí tuệ của bên thứ ba mà bạn không được phép sử dụng. Bạn cam kết rằng ‘Nội dung người dùng’ của bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

SafeChat không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của/ hoặc liên quan đến ‘Nội dung người dùng’ mà có thể không chính xác, vi phạm luật, công kích, không đứng đắn hoặc gây tranh cãi. 

Bạn hiểu rằng tất cả thông tin được đăng hoặc truyền tải qua SafeChat thuộc trách nhiệm duy nhất của người khởi nguồn truyền tải nội dung đó và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung đó. Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể đảm bảo xác định danh tính của người dùng hoặc tính chính xác của bất kỳ dữ liệu nào mà người dùng có thể cung cấp cho người dùng khác trong quá trình tương tác trên SafeChat.

Quyền sở hữu này sẽ hết hiệu lực khi bạn xóa nội dung của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể xóa riêng lẻ hoặc tất cả nội dung cùng một lúc bằng cách xóa tài khoản của mình. Mặc dù nội dung bị xóa ngay lập tức không còn hiển thị cho những người dùng khác, nội dung này có thể tiếp tục tồn tại trên hệ thống của chúng tôi do hạn chế kỹ thuật cản trở việc xoá trực tiếp. Tuy nhiên nội dung này sẽ được xóa trong vòng tối đa 85 ngày kể từ thời điểm bạn xóa nội dung đó trừ khi người khác đã sử dụng nội dung của bạn theo giấy phép này và họ vẫn chưa xóa nội dung. Khi đó, giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa; hoặc trong trường hợp xóa ngay lập tức sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc: xác định hoạt động bất hợp pháp, hoặc điều tra vi phạm bất kỳ chính sách nào của chúng tôi; tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hay tuân thủ yêu cầu từ cơ quan hành chính hoặc tư pháp, chính phủ hoặc cơ quan hành pháp, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ nội dung trong thời gian cần thiết cho mục đích lưu giữ. Trong mỗi trường hợp nêu trên, giấy phép liên quan đến nội dung sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa hoàn toàn.

Bạn tự động cho phép chúng tôi sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về các hành động bạn đã thực hiện trên SafeChat cho quảng cáo và nội dung được tài trợ khác do chúng tôi hiển thị mà không đòi thù lao. Bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho phần mềm của chúng tôi (nếu có) nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng nội dung mà chúng tôi cung cấp như hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và bạn thêm nội dung này vào nội dung bạn tạo hoặc chia sẻ trên SafeChat, chúng tôi giữ mọi quyền đối với nội dung đó. Chỉ khi chúng tôi cho phép bạn bằng văn bản, bạn mới được phép sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu của chúng tôi hoặc bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào. Để sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, chia tách hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn từ chúng tôi, bạn phải được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản hoặc có giấy phép nguồn mở.

Bản quyền

Bản quyền là quyền hợp pháp bảo vệ các tác phẩm gốc của tác giả (ví dụ: âm nhạc, video, v.v.). Nói chung, bản quyền bảo hộ sự diễn đạt gốc của một ý tưởng nhưng không bảo hộ ý tưởng cơ bản hoặc sự việc. 

Vi phạm bản quyền

Chúng tôi không cho phép bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền. Việc sử dụng nội dung thuộc bản quyền của người khác mà không được cho phép hoặc thiếu lý do hợp pháp có thể dẫn đến việc vi phạm bản quyền. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng bạn có quyền sử dụng nội dung có bản quyền của người khác.

Xóa nội dung; Đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản

Bất kỳ nội dung người dùng nào vi phạm bản quyền của người khác đều có thể bị xóa. Tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt do nhiều lần vi phạm bản quyền liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng SafeChat hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ khác.

Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng tác phẩm được bảo vệ bản quyền của mình đã được đăng trên trang web hoặc ứng dụng SafeChat, hoặc được lưu trữ bởi SafeChat mà không được phép, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền.

Thông báo phải cung cấp các thông tin sau:

Một địa chỉ email, địa chỉ thực và một số điện thoại để chúng tôi và người tải lên tác phẩm của bạn có thể liên hệ với bạn.

Một bản mô tả rõ ràng và đầy đủ về tác phẩm của bạn mà bạn tin rằng đã bị vi phạm bản quyền.

Địa chỉ URL hoặc vị trí xác định khác của tác phẩm bị cáo buộc vi phạm.

Một tuyên bố rằng bạn tin việc sử dụng dữ liệu theo cách bạn đã khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật pháp cho phép.

Một tuyên bố (trong đó có cam kết chịu hình phạt nếu khai man) rằng thông tin trên là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Chữ ký sống hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn có thể nhập tên pháp lý đầy đủ của mình (không phải tên của một công ty) ở cuối thông báo của bạn.

Gửi thông tin trên cho chúng tôi thông qua:

Báo cáo vi phạm bản quyền; hoặc qua

Email: [email protected]

hoặc vui lòng gửi thông tin trên đến địa chỉ SafeChat Inc., 101 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ.

Trước khi gửi thông báo, xin lưu ý rằng việc cố ý gửi báo cáo sai lệch hoặc gian lận có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mục 512 (f) của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số Hoa Kỳ (DMCA) hoặc luật tương tự ở các quốc gia khác.

Thông Báo Chống Khiếu Nại Vi Phạm Bản Quyền

Nếu bạn nhận được một thông báo khiếu nại vi phạm bản quyền mà bạn tin rằng có thể là nhầm lẫn, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một thông báo chống khiếu nại.

Nội dung của thông báo chống khiếu nại phải bao gồm những thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên pháp lý đầy đủ (không dùng tên công ty), một địa chỉ email, một địa chỉ thực, và một số điện thoại. Nếu bạn là đại diện uỷ quyền của người tải lên, ví dụ: luật sư, hãy ghi rõ quan hệ của bạn với người tải lên.
 • Xác định vị trí, bao gồm bất kỳ địa chỉ URL nào, của sản phẩm đã bị xoá hoặc bị vô hiệu hoá.
 • Bạn phải đồng ý và đưa thêm tuyên bố sau: “Tôi đồng ý với quyền tài phán của Toà án Quận Liên bang đối với quận nơi tôi có địa chỉ cư trú, hoặc nếu địa chỉ của tôi ở bên ngoài Hoa Kỳ, khu vực tư pháp nơi SafeChat Inc có trụ sở, và sẽ chấp nhận đơn đòi hầu toà từ nguyên đơn.”
 • Và tuyên bố sau: “Tôi thề (và cam kết chịu hình phạt nếu khai man) tôi tin chắc rằng tài liệu đã bị xoá hoặc vô hiệu hoá do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu dẫn đến bị xoá hoặc vô hiệu hoá.” 
 • Chữ ký tươi hoặc điện tử. Để thoả mãn yêu cầu này, bạn sẽ phải nhập tên pháp lý đầy đủ (không dùng tên công ty) ở cuối thông báo chống khiếu nại bản điện tử.

Gửi những thông tin trên cho chúng tôi:

 • Đến hòm thư điện tử: [email protected]; hoặc
 • Đến địa chỉ: hãy gửi những thông tin trên đến: SafeChat Inc., 101 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ.
 • Quá trình thông báo chống khiếu nại có thể kéo dài tối thiểu trong 10 ngày làm việc, xin hãy kiên nhẫn. Trong thời gian này, người khiếu nại bản quyền có thể nộp đơn yêu cầu tòa án gỡ nội dung đó xuống. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển tiếp toàn bộ thông báo chống khiếu nại cho người khiếu nại bản quyền, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp, và thông báo chống khiếu nại có thể được công khai. Người khiếu nại có thể sử dụng thông tin này để khởi kiện bạn.

Nếu chúng tôi không nhận được thông báo trong vòng 10 ngày làm việc mà người báo cáo ban đầu đang tìm kiếm lệnh của toà án để ngăn chặn việc tiếp tục xâm phạm tài liệu đang tranh chấp, chúng tôi có thể thay thế hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu đã bị xóa. Quyết định đăng lại bất kỳ tài liệu nào là thuộc quyền quyết định riêng của SafeChat.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một từ, ký hiệu, khẩu hiệu, thiết kế, hoặc tổ hợp của bất kỳ nội dung nào nêu trên mà xác định nguồn gốc của sản phẩm hoặc dịch vụ và phân biệt nó với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

Các chính sách của SafeChat nghiêm cấm bất kỳ nội dung nào xâm phạm nhãn hiệu của người khác. Sử dụng nhãn hiệu của người khác theo cách có thể gây hiểu lầm hoặc khiến mọi người nhầm tưởng rằng bạn liên kết với chủ sở hữu nhãn hiệu đó có thể vi phạm chính sách nhãn hiệu của chúng tôi.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu của người khác với mục đích tham khảo một cách xác đáng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu đó, hoặc để so sánh chúng với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác, thường không được coi là vi phạm chính sách nhãn hiệu của chúng tôi.

Xóa nội dung; Đình chỉ hoặc Chấm dứt Tài khoản

Bất kỳ nội dung người dùng nào xâm phạm nhãn hiệu của người khác đều có thể bị xóa. Tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt do nhiều lần vi phạm nhãn hiệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng SafeChat, hoặc các vi phạm Điều khoản dịch vụ khác.

Thông báo vi phạm nhãn hiệu

SafeChat có thể điều tra các báo cáo từ các chủ sở hữu nhãn hiệu hay đại diện uỷ quyền. Bạn có thể gửi báo cáo nhãn hiệu cho chúng tôi qua Báo cáo Vi phạm Nhãn hiệu hay qua email ([email protected]) bằng cách cung cấp những thông tin dưới đây:

 • Thông tin liên lạc của bạn, bao gồm họ tên đầy đủ, địa chỉ thực, địa chỉ email và số điện thoại. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin và chi tiết trong báo cáo của bạn cho người đăng tải nội dung hay sở hữu tài khoản mà bạn báo cáo. Người đó có thể sẽ liên hệ với bạn qua thông tin cung cấp
 • Mối quan hệ của bạn với chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Bản mô tả rõ ràng và đầy đủ về nhãn hiệu của bạn mà bạn cho là đã bị vi phạm bao gồm đăng ký có hiệu lực pháp lý, số đăng ký, loại hàng hoá và dịch vụ có đăng ký nhãn hiệu.
 • Một bản scan chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay liên kết trực tiếp (URL) đến hồ sơ nhãn hiệu của bạn
 • Thông tin về nội dung bị cáo buộc vi phạm, bao gồm liên kết URL hay địa chỉ xác định khác có nội dung bị cáo buộc vi phạm và một bản mô tả nội dung đó vi phạm nhãn hiệu của bạn như thế nào.
 • Một bản thể hiện tin tưởng rằng việc sử dụng nhãn hiệu như mô tả bên trên với phương thức như cáo buộc là chưa được người sở hữu nhãn hiệu, người đại diện hay luật pháp cho phép.
 • Một bản tuyên bố (trong đó có cam kết chịu hình phạt nếu khai man) rằng những thông tin trên là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu hay có quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.
 • Chữ ký sống hay chữ ký điện tử của chủ sở hữu hay đại diện hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nếu chúng tôi gỡ bỏ nội dung theo như báo cáo vi phạm nhãn hiệu, chúng tôi có thể thông báo cho người bị báo cáo rằng nội dung đã bị gỡ bỏ. Chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin liên lạc của bạn, bao gồm email và tên của chủ sở hữu nhãn hiệu, và/ hay chi tiết báo cáo của bạn.

Thông báo chung:

Người sử dụng SafeChat chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải. Nếu có thắc mắc về luật bản quyền hay luật nhãn hiệu, ví như liệu nội dung hay việc bạn sử dụng tên hay nhãn hiệu của người khác có xâm phạm hay vi phạm đến quyền lợi của cá nhân nào không, bạn có thể cần liên lạc với luật sư.

Nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu bạn định báo cáo với chúng tôi có thể xâm phạm hay vi phạm quyền lợi của người khác không, bạn có thể cần tư vấn pháp lý trước khi báo cáo cho chúng tôi.

Nếu bạn gửi báo cáo hay thông báo vi phạm cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với bạn nếu chúng tôi có thêm câu hỏi về báo cáo hay thông báo của bạn. Xin lưu ý, SafeChat không có thẩm quyền phân xử tranh chấp giữa các bên thứ ba, và có thể sẽ không gỡ bỏ nội dung hay đình chỉ tài khoản mà bạn báo cáo vi phạm. Thay vào đó, chúng tôi có thể sẽ cần liên lạc với người đăng tải nội dung hay sở hữu tài khoản để cố gắng trực tiếp xử lý sự vụ của bạn.